Naše činnost

 • Poskytování stravování uživatelům
 • Poskytování základního sociálního poradenství
 • Poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele při osobní hygieně, případně zajištění podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná
 • Zajištění lékařské péče pro uživatele
 • Poskytování rehabilitační péče uživatelům
 • Organizování a poskytnutí kulturní péčr zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti uživatelům
 • Poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi
 • Poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů
 • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně terapeutických činností

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Fakultativní služby

Při poskytování sociálních služeb vykonává naše organizace fakultativní činnosti, jejichž poskytování souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, spočívající hlavně v zajišťování dopravy uživatelů pro soukromé účely, zejména za účelem zachování přirozené vztahové sítě, zajištění odborných služeb, obstarávání osobních záležitostí, není-li možné zajistit dopravu jiným způsobem. Podrobný rozbor všech fakultativních služeb je k dispozici v naší knize Průvodce službou, která je u nás k dispozici.

Zapůjčování hygienických a kompenzačních pomůcek

Zapůjčování předmětů dlouhodobé spotřeby a to za úhradu skutečných nákladů spojených s jejich poskytováním.

Naše zařízení vytváří příležitosti pro uživatele, aby mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou.

Snažíme se nahradit domov našim uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného života, které není schopna zajistit rodina nebo terénní služby.

Usilujeme o vytváření příjemného domácího prostředí a plně podporujeme poskytováním služeb důstojný a co nejvíce samostatný život našich uživatelů – občanů v invalidním důchodě, jejichž možnosti jsou sníženy v oblastech sebeoblsuhy, nemají sebekritický pohled na svůj chorobný stav a prezentují se určitými poruchami chování.

Usilujeme o rozvoj osobnostně sociálních dovedností, aktivního využití volného času, vytváříme podmínky pro rozvoj samostatnosti uživatelů a jejich maximální osamostatnění.

Naše služby poskytujeme na základě ROZHODNUTÍ

Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odbor sociálních věcí, jako orgán věcně a místně příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 o sociálních službách pro příspěvkovou organizaci Emin zámek Hrušovany n. Jevišovkou č. 275,67 167 okr. Znojmo na druh služby. Domovy se zvláštním režimem s kapacitou 6O uživatelů, s cílovou skupinou:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (26 – 64)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

 

Název zařízení – Emin zámek, příspěvková organizace

S platností od 1. 1. 2014