Úsek sociální péče

CHARAKTERISTIKA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE

Tento úsek má celkem 15 členů. Má za úkol nabízet aktivity a zajišťovat využití času klientů tak, aby žili plnohodnotný život, podobně jako lidé v přirozeném sociálním prostředí, popř. připravovat je tak, aby se mohli do tohoto prostředí vrátit. Nabízí klientům širokou škálu činností, při kterých se mohou realizovat dle svých zájmů, dovedností a znalostí. Zároveň vytváří podporu a asistenci při hygieně, stravování, ubytování, vztazích a v dalších běžných i mimořádných záležitostech. Toto vše probíhá za aktivní spolupráce ošetřovatelského úseku.

Klientela našeho zařízení je rozdělena do skupin dle osobních zájmů a potřeb. Každý klient má ze zákona právo na tzv. klíčového pracovníka, s nímž konzultuje své osobní cíle, přání a potřeby a plánuje jejich naplnění.

Služeb sociálního úseku je mnoho. Zde Vám předkládáme jejich seznam, zaměření a cíle těchto činností.

KURZ K ZÍSKÁNÍ ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ

 •  Dne 19. září 2013 byl zahájen  Kurz k získání základů vzdělání, tyto kurzy navštěvuje devět klientů. Výuka probíhá dvakrát do týdne  ve velmi pěkně zrekonstruovaných prostorách. Vzdělávání probíhá ve třech hlavních oblastech a to čtení, psaní a počty. Získané vědomosti budou procvičovány na praktických úkolech- nakupování, měření délek, manipulace s penězi a jiné.

Cíl: Obnovit schopnosti klienta získané v mladším věku, obnovit pocit sebedůvěry, naučení se nového, zopakování si již naučeného.

VÝTVARNÁ ČINNOST

 • návštěvy výstav a kulturních představení
 • činnost s různými výtvarnými technikami
 • malování na hudbu, barevné asociace, znaky a totemy, osobní prostor…
 • koncentrace, zručnost, paměť

Cíl: „ Malovat můžeme jen tak, můžeme malovat to, co nás trápí i to z čeho máme radost a povídat o tom, co jsme vytvořili.“

RELAXAČNÍ CVIČENÍ

 • cvičení na gymnastickém míči – balanční cvičení
 • pohyb na hudbu
 • míčkování, hry s míčkem ( masážním ježkem)

Cíl: Uvolnění, relaxace, koordinace pohybu.

RELAXAČNÍ HRY

 • realitní orientace, vizuální hry…
 • citáty na dokončení, přísloví, hrátky s písmeny a slovy…
 • číselné a vědomostní kvízy, cvičení paměti
 • svět kolem nás…

Cíl: Procvičování paměti, rozvoj komunikace.

AKTIVNÍ CVIČENÍ

 • plavání
 • míčové hry
 • posilovací cvičení, strečink
 • tenis, stolní tenis
 • využití sportovního nářadí a náčiní – rotoped

Cíl: Zlepšení zdravotního stavu, zejména oslabených orgánů, celkové zlepšení tělesné zdatnosti a odolnosti.

AKTUALITY

 • aktuální informace z denního tisku (komentované čtení článků z novin)
 • reakce klientů na aktuální dění, diskuze

Cíl: Udržování a rozšiřování všeobecného rozhledu / neztratit kontakt

KERAMICKÁ DÍLNA

 • práce s keramickou hlínou, házení, mačkání, tvarování, ruční modelování, otiskování, prstové hry s hlínou
 • práce na hrnčířském kruhu
 • barvení glazurami

Cíl: Procvičování jemné motoriky, rozvíjení smyslu pro detail, cit pro barvy. Prolomení bariéry strachu, nahrazení verbální komunikace, rozvíjení představivosti. Vyjádření fantazie, emocí a sociálních problémů.

DOMÁCÍ ČINNOSTI

 • žehlení, drobný úklid, oprava oděvů, péče o květiny, aranžování
 • vaření (příprava jednoduchých pokrmů), nákup potravin, pečení
 • ruční práce – přišívání knoflíků, jednoduché vyšívání, pletení, háčkování

Cíl: Zdokonalení se v praktických činnostech, příprava na samostatný život, procvičování jemné motoriky.

CYKLOTURISTIKA

 • jednodenní výšlapy po okolí –po značených cyklostezkách
 • vícedenní výlety spojené se stanováním
 • příprava na cyklistické závody/teoreticky i prakticky

Cíl: Dosáhnout samostatnosti a správného chování při účasti v silničním provozu, relaxace v přírodě a zlepšování kondice.

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ

 • vytváření a upevňování základních norem společenského chování
 • praktický nácvik – stolování, plesy, společenské akce, výlety, společné rekreace

Cíl: Začleňování klientů do společnosti.

RELAXACE

 • relaxace
 • relaxační hudba s mluveným slovem na dané téma – (vizualizace)
 • aromaterapie
 • výtvarné vyjádření (využití různých výtvarných technik)

Cíl: Navození příjemné, klidné atmosféry, zklidnění těla i mysli, rozvíjení představivosti.

SPOLEČNÉ HUDEBNÍ ODPOLEDNE

 • zpíváme si pro radost již naučené písně dle našich přání za doprovodu elektronických varhan, kytary, bubnů, akordeonu, flétny a ostatních hudebních nástrojů (zapojujeme všechny šikovné hudebníky)
 • učíme se nové písně ze všech hudebních žánrů, které se nám líbí

Cíl: Navození přátelské atmosféry, uvolnění těla i ducha, rozvíjení hudební paměti, smyslu pro rytmus a pro hudbu celkově.

ZAHRADNIČENÍ

 • udržování záhonů (rytí, okopávání, stříhání růží,…), hrabání listí
 • přesazování květin, zalévání

Cíl: Udržování a zvelebování příjemného prostředí v okolí zámku, spojené s pobytem na čerstvém vzduchu, udržování manuální zručnosti.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 • stolní, společenské hry (dáma, šachy, Člověče, nezlob se!, karty)
 • turnaje, meziústavní utkání

Cíl: Rozvíjení logického myšlení, schopnosti koncentrace, odpočinek.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • teoretická příprava – výuka dopravních značek, křižovatek a předpisů
 • praktický nácvik dopravních situací

Cíl: Příprava klientů pro bezpečný pohyb v silničnín provozu.

RYBAŘENÍ

 • teorie a zásady – rybaření
 • víkendové pobyty s rybařením

Cíl: Uvolnění, relaxace v přírodě.Procvičování manuální zručnosti, koncentrace, procvičování jemné motoriky.

MANUÁLNÍ ZRUČNOST

 • práce s kůží, oprava obuvi
 • práce s nářadím
 • opravy jízdních kol
 • práce s dřevem a železem
 • pomocné údržbové práce – v areálu zámečku a okolí (na kurtu, u rybníčku, hrabání listí atd.)
 • úklidové práce na jednotlivých dílnách a v jejich okolí (utírání prachu, umývání stolů, zalévání květin atd.)
 • brigádnická činnost
 • pobyt mimo zařízení – nácvik dovedností a samostatnosti (rekreace,stanování, vícedenní rybaření, celodenní turistika)

Cíl: Zdokonalení se v praktických činnostech, udržování a zvelebování okolí, podpora samostatnosti.

KOMUNITA

 • řešení problémů, návrhů, připomínek
 • hodnocení uplynulého týdne
 • plán akcí na další týden
 • schránka důvěry (anonymní stížnosti, návrhy, pochvaly)
 • hodnocení poskytování služeb
 • diskuze

Cíl: Možnost veřejného sdílení informací, pochval, stížností, přání. Podpora klienta ve vyjádření vlastního názoru, spoluúčast na plánování akcí a činností. Podpora sebevědomí a samostatnosti v komunikaci. Hodnocení kvality poskytovaných služeb a jejich zlepšování.

Jednou za tři týdny navštěvuje naše zařízení kněz a slouží mši.